top of page

         Adatvédelmi Szabályzat

 

Tartalomjegyzék

 

1 A szabályzatról általánosságban. 

2 Az adatkezelés. 

3 Az adatkezelés célja, jogalapja. 

4 Az adatkezelés elvei és módja. 

5 Az adatkezelés időtartama. 

6 Adatok megosztása harmadik felekkel 

7 A személyes adatok biztonságban tartása. 

8 Adatok tárolásának helye. 

9 A felhasználó jogai 

10 Jogérvényesítési lehetőségek. 

11 Az adatkezelési tájékoztató módosítása. 

12 Az adatkezelő elérhetőségei 

 

 

1. A szabályzatról általánosságban

 

1.1 A szabályzat célja

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Schweder József egyéni vállalkozó (székhely: Budapest 1138.Népfürdő u.7.II.em 7. adószám: 77524720-1-41 a továbbiakban: „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. 

 • A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználók által, a Weboldalon önkéntesen, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza a weboldal működtetésével és programjaival, konzultációkkal, egyéb szolgáltatásaival és a hírlevelek küldésével kapcsolatban.. 

 • Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (a továbbiakban:„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:„ „INFOTV.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „PTK.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:„GRTV.”) rendelkezéseit.

 • Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó Weboldalon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

.1.2. Definíciók, meghatározások

 • „Adatkezelés”:személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • „Adatkezelő”: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • „Adatfeldolgozó”: a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

  • „Weboldal”: az Adatkezelő által üzemeltetett www.integralszemelyisegfejleszto.hu internetes oldal.

  • „Szolgáltatás(ok)”: az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Weboldalon keresztül.

  • „Felhasználó”: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alább felsorolt adatait.

 

2. Az adatkezelés

 

2.1. A www.integralszemelyisegfejleszto.hu weboldalon feltüntetett programokra, szolgáltatásokra való jelentkezéshez és a programokon való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő különböző programokat, szolgáltatásokat, egyéni konzultációkra való jelentkezés lehetőségét biztosítja a www.integralszemelyisegfejleszto.hu weboldalon keresztül az érdeklődők számára. A jelentkezés és az ÁSZF elfogadását követően az érdeklődő magánszemélyek (felhasználó) jogosultak a programokon, konzultáción való részvételre, az egyéb szolgáltatások igénybe vételére. (adatkezelés célja)

Az adatkezelési cél elérése érdekében Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:
 

 1. a programokra való jelentkezéshez és kapcsolattartáshoz szükséges, a felhasználó által jelentkezéskor megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, lakcím, számlázási adatok, fizetés módja, a program /konzultáció dátuma, személyes üzenet,

 2. egyéni konzultációra való jelentkezéskor a felhasználó által megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, személyes üzenet; 

 3. egyéb, felhasználó által a weboldalon keresztül (kapcsolat menü) vagy egyéb módon (pl. E-mailben, online csevegés, azonnali üzenetküldés, valamint az ezekhez tartozó metaadatok, pl. Az idő és dátum) megadott adatok: név, e-mail, megszólítás, személyes üzenet;

 4. a programot követően önkéntesen megadott véleményben szereplő adatok.

 

            Az A – B) pontokban megjelölt adatok tekintetében az adatkezelés az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés (Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF) megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján. A szerződés megkötése az ÁSZF-nek a jelentkezési folyamatban Ön által tett elfogadásával történik. Az A) pont szerinti adatait a program lebonyolítását követő év végén, míg az egyéni konzultáció esetében (B) pont) kezelt adatait a konzultáció évének végén töröljük.

            A C) –D) pontban megjelölt adatkörök esetében az adatkezelés az Ön hozzájárulásán (Rendelet 6. § 1) a) pont) alapul, amelyet a kapcsolatfelvételkor vagy véleményének e-mail-es megküldésével adott meg. A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Ön kérésének, megkeresésének elintézést követő év végén töröljük. Az Ön véleményét tartalmazó e-mail (D) pont) tartalmának feldolgozását követően Adatkezelő a véleményt keresztnévvel teszi közzé weboldalán. 

Amennyiben adatait nem adja meg, a jelentkezést, részvételt, konzultációt, kapcsolatfelvételt nem tudjuk az Ön számára nyújtani. A jelentkezéshez kapcsolódó adatokat kizárólag akkor továbbítjuk az adott program, szolgáltatás lebonyolításába bevont más szolgáltató számára (pl. szálláshely) számára, ha ez feltétlenül szükséges. Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján program, egyéb szolgáltatás végét követő 8. év végéig tároljuk. 

 

2.2 Hírlevél feliratkozás és hírlevelek küldése

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemély érdeklők feliratkozzanak hírlevelére. 

Az Adatkezelő által az Ön számára biztosított hírlevelek hasznos, érdekes, értékes információkat, programajánlókat tartalmaznak. A hírlevelek tartalmának személyre szóló célzása nem történik. A hírlevelek kiküldése érdekében adatkezelő kizárólag a jogszabály (Reklám törvény 6. §) által előírt adatokat kezeli: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja.

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy hírlevelünket eljuttassuk az Ön részére. Adatkezelő más adatkezelő részére a kezelt adatokat nem adja át.

Az adatkezelés az Ön által megadott önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

 

2.3 Ha a Felhasználó a Weboldal felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

 

2.4 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.  Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fent hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

 

2.5 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

2.6 Szóbeli közlésből származó személyes adatok

 • Az Adatkezelő csoportjain (bodywork önismereti csoport, jóga és önismereti tábor, asszertív kommunikáció tréning) elhangzott adatok: az elhangzottakról és a folyamatok főbb mozzanatairól kézzel írott feljegyzést készíthet Schweder József, melyeket személyesen kezel és őriz, harmadik személynek nem ad át. A csoportos foglalkozások befejeztével az adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti, vagy ha előre kéri, akkor róla nem készül feljegyzés. Ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételéhez nem szükségszerű a feljegyzéshez való hozzájárulás. A csoportokon készült feljegyzéseket 5 évig tároljuk, az után megsemmisítjük, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten kéri a további tárolást.

 • egyéni beszélgetés/konzultáció: ezekről a beszélgetésekről Schweder József kézzel írott feljegyzéseket készít, melyeket személyesen kezel és őriz, harmadik személynek nem ad át, és a közös munka végéig megőriz. A közös munka végeztével a Felhasználó kérheti az adatok megsemmisítését bármikor, maximum 3 évig őrizzük a feljegyzéseket, az után minden feljegyzés megsemmisítésre kerül, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten kéri a feljegyzések további tárolását.  Ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételéhez szükségszerű a Felhasználó hozzájárulása a feljegyzések készítéséről. 

A szóbeli közlés alapján készült feljegyzések sohasem tartalmaznak olyan adatokat (teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.), amivel beazonosítható volna a feljegyzésben szereplő személyek személyazonossága. A csoportokról készült feljegyzésekben teljes név és a csoport dátuma szerepel. Az egyéni beszélgetésekről készült feljegyzésekben keresztnév és a feljegyzés dátuma, tárgya szerepel.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

3.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 

3.1.1 Regisztráció programra / konzultációra

 • a Felhasználóval való kapcsolattartás

 • szolgáltatások teljesítése

 • statisztikák, elemzések készítése

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

3.1.2 Hírlevélre történő feliratkozás:

 • online tartalomszolgáltatás

 • a Felhasználóval való kapcsolattartás

 • szolgáltatások teljesítése

 • statisztikák, elemzések készítése

 • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, esemény értesítő stb.)

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

3.1.3 Kapcsolatfelvétel:

 • a Felhasználóval való kapcsolattartás

 • szolgáltatások teljesítése

 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése

 • statisztikák, elemzések készítése

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

3.1.4 Tartalomszerkesztés:

 • online tartalomszolgáltatás

 • szolgáltatások teljesítése

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

3.1.5 Egyéni konzultációk/ csoportok jegyzetei:

 • szolgáltatások teljesítése

 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

3.2 Az Adatkezelő kijelenti, hogy a megadott Személyes adatokat az 3.1 alpontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

3.2.1 A Felhasználó által a megadott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe Szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel, szolgáltatás igénybevételekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet, címet vagy egyéb adatot regisztrálta és az adatokat megadta.

 

4. Az adatkezelés elvei és módja

 

4.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

4.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

4.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

4.4 Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

 

4.5 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

 

4.6 A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

4.7 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

4.8 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 

4.9 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

4.10 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai, csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mivel nekünk nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó (illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy) szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfeleljen a jogszabályoknak.

 

4.11 A jelen pontban foglaltak alól kivételt képez, mikor bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt) az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaink biztosításának veszélyeztetése, stb.) harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tegyük az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

 

4.12 Az adatok statisztikai célú, összesített formában történő felhasználása – mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat – nem minősül személyes adatok kezelésének, sem adattovábbításnak.

5. Az adatkezelés időtartama

 

5.1 Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 30 napig tárolja.

 

5.2 A Felhasználó által kizárólag kapcsolatfelvétel céljából küldött e-mailek a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

 

5.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a regisztráció során létrejött fiókját nem törli, a Szolgáltatásról le nem iratkozik, egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül.

 

5.4 A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a regisztrált fiókjának törlése nélkül, illetve a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

 

5.5 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

 

5.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 

6. Adatok megosztása harmadik felekkel

 

Az Adatkezelő csak abban az esetben osztja meg a Felhasználó személyes adataid, ha ő maga kéri erre, ha ez a Felhasználóval történő együttműködés létrejöttéhez, vagy a neki történő szolgáltatás nyújtáshoz feltétlenül szükséges, valamint ha arra jogilag kötelezik az Adatkezelőt.

A., Személyes adatok harmadik felekkel való megosztása

A Felhasználókkal kapcsolatos információkat csak olyan kiválasztott harmadik felekkel osztja meg az Adatkezelő, akik a szolgáltatásai teljesítését támogató módon nyújtanak különféle szolgáltatásokat (a továbbiakban „Harmadik fél adatfeldolgozók”). Ezek a Harmadik fél adatfeldolgozók a technikai infrastruktúra szolgáltatóitól az ügyfélszolgálati és hitelesítő eszközök szolgáltatóiig terjednek. (A Harmadik fél adatfeldolgozók székhelye vagy adatfeldolgozási helye külföldön is lehet!)

A Harmadik fél adatfeldolgozók közé következők tartozhatnak:

 • e-mail-kezelési és e-mail-küldési eszközök szolgáltatói;

 • biztonsági és csalásmegelőzési szolgáltatók;

 • adatösszesítő és analitikai szolgáltatók;

 • szoftverplatformok szolgáltatói;

 • internetes felhőalapú tárolási szolgáltatók és más alapvető informatikai támogatási szolgáltatók;

 

B., Adatok kiadása jogi és egyéb okokból

Szükség esetén rendelkezésre bocsáthatjuk a Felhasználó adatait, ha:

– azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket, például csalást tud megakadályozni az Adatfeldolgozó, felderíteni, illetve büntetőeljárás alá vonni;

– ha azzal egyéb károkat tud megelőzni;

– ha az szükséges egy jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés);

– ha azzal az Adatkezelő ki tudja kényszeríteni jogait és követeléseit (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaink biztosításának veszélyeztetése).

 

C., Feljegyzések megosztása harmadik felekkel

Csoportos foglalkozásokon készült feljegyzések kiadása a Felhasználó kifejezett kérésére kizárólag más önismereti, életvezetési tanácsadásban jártas szakember számára lehetséges. A tájékoztatás történhet szóban vagy a feljegyzés e-mailben való továbbításával.

A személyes beszélgetéseken készült feljegyzéseket az Adatkezelő nem osztja meg harmadik féllel. A Felhasználó kifejezett kérésére, szakmailag indokolt esetben (pl. más szakember által vezetett önismereti csoportban való részvételkor vagy az együttműködés végeztével más szakembernél való folytatáskor) lehetséges.

 

7. A személyes adatok biztonságban tartása

 

Az Adatkezelő számára a Felhasználó adatainak biztonságos kezelése első számú prioritás. A szolgáltatásainkat nyújtó rendszer (weboldal) a feldolgozandó adatok típusától függően számos technikai, szervezeti és adminisztratív biztonsági intézkedést, valamint sokféle, legjobb gyakorlatokat alkalmazó módszert tartalmaznak. Például a tárhely-szolgáltató az adatok tárolására felhő alapú szolgáltatásokat nem, a lokális tárolásra pedig az iparágban szabványos lemeztitkosítást és egyéb korszerű védelmi eszközöket (pl. határvédelem, vírusvédelem, adat és kommunikáció titkosítás) alkalmaz. Az Adatkezelő lokális eszközein (notebook, tablet, telefon, stb.) tárolt adatok esetében külső adattárolókra történő rendszeres mentési eljárást alkalmaz, ill. az illetéktelen hozzáférések, támadások,

adatvesztések és adatlopások kivédésére az Avast Premium Security védelmi rendszerét használjuk. 

8. Adatok tárolásának helye

 

Az elektronikus formájú személyes adatokat az Adatkezelő saját eszközein tárolja.

 

Üzemeltetett weboldal: 

www.integralszemelyisegfejleszto.hu

 

Külső szolgáltatók:

 • Weboldal üzemeltetője és szolgáltatója:
  Szolgáltató: Wix Online Platforms Limited
  Székhely: 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland
  Web: https://wix.com/
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.wix.com/about/privacy

 • Szoftver szolgáltató:
  Szolgáltató: Microsoft Corporation
  Székhely: Redmond, Washington, Egyesült Államok
  Adatvédelmi szabályzat:  https://privacy.microsoft.com/hu-hu

 • Telefonhíváok rögzítését és tárolását végzik:
  Magyar Telekom Nyrt.
  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
  Web: http://www.telekom.hu/uzletkereso

 • Levelezőrendszert biztosítja:
  Szolgáltató: Google LLC
  Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
  Web: https: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/

 • Számlázás
  Szolgáltató: Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu

      Web: https://www.szamlazz.hu/

 

A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik.

 

9. A felhasználó jogai

 

9.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel az alábbiakra:

 • az Adatkezelés céljai;

 • az érintett Személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

9.2 A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban schwederjozsef@gmail.com e-mailcímre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

 

9.3 A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megadott e-mail címéről küldi.

 

9.4 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

 

9.5 Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 

9.6 A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok az Adatkezelő fenti e-mail címére írt e-mail útján, illetve az egyes Hírlevelek végén szereplő linkre kattintva, valamint a Felhasználó regisztrált fiókjában, a fiókbeállítások szerkesztésével módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

9.7 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható,

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges mértékben.

9.8 A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

9.9 Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

 

9.10 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.11 A Felhasználó kérheti – amennyiben van ilyen-, hogy az Adatkezelő, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 

9.12 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

 • ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

 • ha, az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

 • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

9.13 Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

9.14 Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználók jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi incidensről. A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

10. Jogérvényesítési lehetőségek 

 

10.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő megkereshető az schwederjozsef@gmail.com e-mail címen.

 

10.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: www.naih.hu) fordulhat.

 

10.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

11. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

11.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

11.2 A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlatok időről időre változnak. Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztató frissítéséről dönt az Adatkezelő, a módosításokat közzéteszi a Weboldalon. A Felhasználó személyes adatai az Adatkezelő által történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küld az Adatkezelő a Felhasználó részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően a Felhasználó hozzájárulását kéri. Az Adatkezelő nyomatékosan javasolja, hogy a Felhasználó olvassa el jelen Adatkezelési Tájékoztatót és folyamatosan tájékozódjon az Adatkezelő által követett gyakorlatról. A jelen Adatkezelési Tájékoztató legutóbb 2020. Szeptember 18. napján került módosításra.

 

12. Az adatkezelő elérhetőségei

Név: Schweder József

Székhely:  1138 BUDAPEST XIII. KERÜLET NÉPFÜRDŐ UTCA 7. 2. EMELET 7. AJTÓ

Adószám: 77524720141

Telefonszám: +36 30 9421 644

E-mail: schwederjozsef@gmail.com

 

Budapest, 2020.09.18

bottom of page